yydg.net
当前位置:首页 >> 化学元素周期表怎么读? >>

化学元素周期表怎么读?

氢(qīng) 氦(hài) 锂(lǐ) 铍(pí) 硼(péng) 碳(tàn) 氮(dàn) 氧(yǎng) 氟(fú) 氖(nǎi) 钠(nà) 镁(měi) 铝(lǚ) 硅(guī) 磷(lín) 硫(liú) 氯(lǜ) 氩(yà) 钾(jiǎ) 钙(gài) 钪(kàng) 钛(tài) 钒(fán) 铬(gè) 锰(měng) 铁(tiě) 钴(gǔ) 镍(niè) 铜(tóng...

一、氢(qīng)。氦(hài)。锂(lǐ)。铍(pí)。硼(péng) 二、碳(tàn)。氮(dàn)。氧(yǎng)。氟(fú)。氖(nǎi)。 三、钠(nà)。镁(měi)。铝(lǚ)。硅(guī)。磷(lín)。硫(liú)。 四、氯(lǜ)。氩(yà)。钾(jiǎ)。钙(gài)。钪(kàng)。钛(tài)。钒(fán)。 五、...

元素周期表(注音版) qīng氢 hài氦 lǐ锂 pí铍 péng硼 tàn碳 dàn氮 yǎng氧 fú氟 nǎi氖 nà钠 měi镁lǚ铝 guī硅 lín磷 liú硫 lǜ氯 yà氩 jiǎ钾 gài钙 kàng钪 tài钛 fán钒 gè铬měng锰 tiě铁 gǔ钴 niè镍 tóng铜 xīn锌 jiā镓 zhě锗 shēn砷 xī硒 xiù溴 k...

1 H氢 qing 2 He氦 hai 3 Li锂 li 4 Be铍 pi 5 B硼 peng 6 C碳 tan 7 N氮 dan 8 O氧 yang 9 F氟 fu 10 Ne氖 nai 11 Na钠 na 12 Mg镁 mei 13 Al铝 lv 14 Si硅 gui 15 P磷 lin 16 S硫 liu 17 Cl氯 lv 18 Ar氩 ya 19 K钾 jia 20 Ca钙 gai

氢(qīng) 氦(hài) 锂(lǐ) 铍(pí) 硼(pãng) 碳(tàn) 氮(dàn) 氧(yǎng) 氟(fú) 氖(nǎi) 钠(nà) 镁(měi) 铝(lǚ) 硅(guī) 磷(lín) 硫(liú) 氯(lǜ) 氩(yà) 钾(jiǎ) 钙(gài) 钪(kàng) 钛(tài) 钒(fán) 铬(gâ) 锰(měng) 铁(tiě) 钴(gǔ) 镍(ni...

第一周期:氢氦 ---- 侵害 第二周期:锂铍硼碳氮氧氟氖 ---- 鲤皮捧碳 蛋养福奶 第三周期:钠镁铝硅磷硫氯氩 ---- 那美女桂林留绿牙(那美女鬼 流露绿牙) 第四周期:钾钙钪钛钒铬锰 ---- 嫁改康太反革命 铁钴镍铜锌镓锗 ---- 铁姑捏痛新嫁者 砷...

一价钾钠氟氢银,二价氧钙钡镁锌.铝显正三氧负二,以上价态要记真.铜一二来铁二三,碳硅二四要记全.硫显负二正四六,负三正五氮和磷.氯价通常显负一,还有正价一五七. 正着是情海里皮蓬,碳氮氧氟氖,钠镁铝硅磷,硫氯氩钾钙 然后再竖着背,如锌铁锡铅氢,...

1.氢(qing)2.氦(hai)3.锂(li)4.铍(pi)5.硼(peng) 6.碳(tan) 7.氮(dan)8. 氧(yang) 9. 氟(fu) 氖10.(nai)11. 纳(na)12. 镁(mei)13. 铝(lv)14. 硅(gui)15. 磷(lin)16. 硫(liu) 17.氯(lv)18. 氩(ya)19. 钾(jia)20. 钙(gai)- -!打字麻烦 20以...

元素周期表中一些被人们早期就认识到的元素就约定俗成地沿用习惯的名称了,比如金银铜铁铅等,这些在很多其他语言中也是一样的,日语和韩语沿用了汉字名,比如日语的金读作kin,韩语的金读作geum,都是来源于汉语。 同样,英文的这些名字也都是按...

化学元素周期表主族元素背法: 第一主族:氢锂钠钾铷铯钫——请李娜加入私访 第二主族:铍镁钙锶钡镭——媲美盖茨被雷 第三主族:硼铝镓铟铊——碰女嫁音他 第四主族:碳硅锗锡铅——探归者西迁 第五主族:氮磷砷锑铋——蛋临身体闭 第六主族:氧硫硒碲钋—...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com