yydg.net
当前位置:首页 >> 加法交换律计算题60道 >>

加法交换律计算题60道

(1) 312 + (196 + 188) = (2) 289 + (190 + 311) = (3) 171 + (169 + 529) = (4) 99 + (366 + 101) = (5) 119 + (56 + 281) = (6) 40 + (73 + 560) = (7) 352 + 85 + 215 + 48 = (8) 121 + 299 + 101 + 279 = (9) 351 + 12 + 49 + 288 = (10) 17 + (869 + 83) =

加法交换律:(a+b)+c=a+(b+c)=(a+c)+b 加法结合律:a+b+c=a+(b+c) 乘法结合律:abc=a(bc) 乘法分配律:a(b+c)=ab+ac 减法性质:a-b-c=a-(b+c) 除法性质:a/b/c=a/(bc) 商不变性质:a/b=ac/bc

12.7+0.98+3.02+5.324.52-(7.5+4.52)4.16+27.35+6.8423.75-8.64-3.3619.83-(9.83+6.39)3.45+8.7+16.55+1.3(9.6+10.4)+1.110+9.6+10+0.49.4+10.6-101.4+1.4+2.256.8+43.2-10

15+21+25+19=(15+25)+(21+19)=40+40=80,(26+23)+(24+27)=(26+24)+(27+23)=50+50=100,25+25*3=25*(1+3)=25*4=100,25*6*4=25*4*6=100*6=600 记得采纳

1. 1284-3977-4054-4187 2. 5481+4327+5251-5530 3. 1174+1515+8840+8304 4. 1680+4236+4896+2447 5. 5525+2760-4437-3250 6. 1625+9071-9332+9201 7. 5095-172+474+9020 8. 8603-926+7305+6958 9. 6421-3226-9983-748 10. 5793-

望采纳谢谢.(1)2.5*32*0.125 =(2.5*4)*(8*0.125) =10*1 =10 (2)3.5-7+6.5 =3.5+6.5-7 =3 (3)1.2*2.5+0.8*2.5 =2.5(1.2+0.8) =25 (4)8.9*1.25-0.9*1.25 =1.25(8.9-0.9) =10 (5)12.5*7.4*0.8 =12.5*0.8*7.4 =74 (6)6.5*9.5+6.5*0.5 =6.5*(9.5+0.5) =6.5*10

355+260+140+245 155+264+36+44 382+165+35-82 155+256+45-98

加法交换律:a+b=b+a 加法结合律:(a+b)+c=a+(b+c) 乘法交换律:a*b=b*a 乘法结合律:(a*b)*c=a*(b*c) 乘法分配律:a*(b+c)=a*b+a*c

1、 45+15*6= 135 2. 250÷5*8=400 3. 6*5÷2*4=60 4. 30*3+8=98 5. 400÷4+20*5= 200 6. 10+12÷3+20=34 7. (80÷20+80)÷4=21 8. 70+(100-10*5)=120 9. 360÷40+10= 19 10. 40*20-200= 600 11. (80-25)*2= 110 12. 70+45=115 13. 90*2÷3=

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com