yydg.net
当前位置:首页 >> 26个英文字母正确发音 >>

26个英文字母正确发音

沪江网校首页

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed]

标准: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧blju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed] 中文表达:A=诶

英语26个字母的正确读音是:A --[ ei ] B[ bi:] C[si:] D --[di:] E--[ i: ] F-- [ ef ] G[dЗi:] H[eitf] I[ai] J--[dЗei:] K[kei] L[el] M[em] N[en] O[эu] P[pi;] Q[kui:] R[a:] S[es:] T--[ ti: ] U[ju:] V[vi:] W[dΛblju:] X[eks] Y[wai] Z[

声母表 23b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w韵母表 24a o e i u v ai ei ui ao ou 16zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying字母表:26a、b、c、d、e、f、

1. A[ei];B[bi:];C[si:];D[di:];E i:] ;F [ef];G [di:];H [eit∫] ; 2. I [ai] J[dei];K[kei];L[el];M[em];N[en];O[u] ;P[pi:];Q[kju:]; 3. R[:] S[es];T[ti:];U[ju:];V[vi:];W[′d∧blju:];X eks];Y [wai] ;Z[zi:][zed] 扩展资料636f7079e79fa5e9819331333366303732快速记住方法

A:[ei] 就好像你叫别人的时候 B: [ bi:] 假如你家有个婴儿,就叫BB(本人感觉自己有点SB⊙⊙b汗) C: [ si:] 粤语字音“撕” D [ di:] "弟"读音 E:[ i:] “咦” F: [ ef] “ 唉父” G: [ dgi:] 猪 H:[ eih ] 英文字母A+tri I:[ai] 爱 J: [dgei] 记得周杰伦

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed]

学习26个英文字母自然拼读方法如下:1、建立一定的听力基础一边学phonics(自然拼读), 同时加大听力输入.2、学习26个英文字母字母学习一般要求掌握字母认读, 字母顺序和字母大小写.虽然字母学习要求掌握的内容很简单, 但字母

一、元音字母在重读音节中的读音 元音字母 读 音 例 词 a 在开音节中 [ei] name plane Jane baby cake 在闭音节中 [?] bag dad hat map black back e 在开音节中 [i:] he these me Chinese 在闭音节中 [e] bed let pen desk yes egg i 在开音节中 [ai]

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yydg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com